Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása

1.1 Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

az INFINITOURS Személyszállító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

1.2. Jelen webhely: https://busz.hu/ internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

2. A magyar jog kikötése, jelen tájékoztató hatálya

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely)  üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása  Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás  nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre  vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió  Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  (Infotv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.),

rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett elektronikus  szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személyek  függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve azok a természetes  személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem vesznek igénybe.

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6.  cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a megrendeléssel  kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az  adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását a  vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja  meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap minden oldalának alján  megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési  nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva  elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó  kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul  az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

4. Adatkezelés az érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás  visszavonását követően

4.1. Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett Felhasználó további  külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően a GDPR 6. cikk (1)  bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti Adatkezelő.

4.2. Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor, az  Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett Felhasználó  további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett Felhasználó hozzájárulásának  visszavonását követően is kezelheti az alábbi esetekben:

 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek  védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának  keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez  szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei  vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,  különösen, ha az érintett gyermek.

4.3. A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő  minden esetben – kötelező jelleggel – elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet. Az  érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során Adatkezelő  azonosítja a jogos érdekét, valamint az érintett Felhasználó súlyozás ellenpontját képező érdekét  és a tervezett adatkezeléssel érintett alapjogát. Végül a súlyozás elvégzése alapján Adatkezelő  megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

4.4. Az érdekmérlegelési teszt eredményéről Adatkezelő tájékoztatja az érintett Felhasználót oly  módon, hogy a tájékoztatás alapján Felhasználó egyértelműen meg tudja állapítani, mely jogos  érdek alapján, és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az Adatkezelő a  beleegyezése nélkül kezelje személyes adatát.

4.5. Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során Adatkezelő az Európai Unió  Tanácsa Adatvédelmi Munkacsoportjának erre vonatkozóan irányadó megállapításokat  tartalmazó 6/2014. számú Véleményében meghatározottak szerint jár el. A Vélemény ezen a linken olvasható.

5. Az adatkezelés jogszabályon alapuló további lehetséges jogalapjai

5.1. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben a GDPR. 6. cikk (1)  bekezdésének c) pontja alapján történő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés.  Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény vagy más jogszabály által előírt kötelező  adatkezelést végezni. Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket Adatkezelő köteles  teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével, továbbításával járhatnak, ez  Adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötelezettsége.

5.2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy Adatkezelő  a Felhasználó személyes adatait annak hozzájárulása nélkül kezelheti akkor is, ha az  adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek  védelme miatt szükséges, illetve az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos  érdekeinek érvényesítéséhez szükséges – kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget  élveznek az érintett Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek  személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.  A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő  minden esetben – kötelező jelleggel – elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet a jelen  tájékoztató 4.3. – 4.5. pontjaiban írtak szerint.

5.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:  Ektv.) 13/A. §-a alapján Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja továbbá Felhasználót.  Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a  szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő az egyéb  feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a  szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak  akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb  célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges  mértékben és ideig. (A technikailag szükséges adatkezelés további szabályait a „Tájékoztató a  „sütik” alkalmazásáról” című dokumentum és jelen tájékoztató 6. számú fejezete határozza  meg.)  Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben  meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az  igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása,  piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe  vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

6. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó  adatkezelés

6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a  webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül  szükséges adatkezelés tekintetében az Ektv. 13/A. §-a. A látogatáselemzés és marketing  tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a)  pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének  megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével járulhat  hozzá a látogatáselemző és a marketing célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez.

6.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a webhely  üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott  naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:

 • a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
 • Felhasználó által használt eszköz IP címe.

A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:

 • a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
 • a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága
 • mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó
 • a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató  adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan)
 • webhely böngészése kezdésének időpontja
 • a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja
 • a webhely böngészésének időtartama.

6.4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és  biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a  webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, valamint  anonim adatok gyűjtése a webhely használatáról.

Ezen belül:

 • Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok –  böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé a  böngészés, e nélkül ugyanis Felhasználónak minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania  kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie.

Az alábbi célokhoz szükséges adatok anonim módon kerülnek rögzítésre, azok nem  kapcsolhatók személyhez:

 • A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési gyakoriságának  mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy a  webhelyet a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa Adatkezelő.
 • Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő  szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése.

A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó annak érdekében,  hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb érdeklődési körébe tartozó  témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő tevékenység eredményességét mérni  tudja Adatkezelő.

Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit  használja. Az anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA  94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google  Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott  reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Inc. az anonim adatok és a  böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről  végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a  célzott reklámokat az adott eszközre. A Google Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a  jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon történő  megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb,  facebook-like gomb) a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt anonim  adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér.

A Facebook Inc. ezen szolgáltatása révén tehát hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának  méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez. A  Facebook Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó  számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Inc. az  anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja  meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört,  majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Facebook Inc. az e pontban írt  anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

6.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeli,  bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre – eltárol.  A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a  böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési munkamenet  idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével  törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi,  ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd  lentebb az „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben írtakat).

A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének  alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon  rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő  informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Ezen adatokat tárolja Adatkezelő  tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez  használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat  böngészője beállításaiban.

Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon történő  megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb,  facebook-like gomb) szolgáltató Facebook Inc. által is hozzáférhető webhely látogatottságának  méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook Inc.  eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely  sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről  Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.

6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési  listákon, anonim módon. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges  adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) nem kerülnek  tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a Felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely  szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.

6.7. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és a Facebook  Inc. eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről Felhasználó  bővebben tájékozódhat a honlap böngészésének megkezdésekor felugró figyelmeztető sávból  elérhető, valamint a honlapon a Tájékoztató a „sütik” alkalmazásárólfeliratra kattintással  elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google  Analytics https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook  Inc. https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és a  Facebook Inc. által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.

7. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Kapcsolat” menüpontjából elérhető  üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek)  használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó  hozzájárulása. A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak önkéntes megadásával, az  ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az üzenet önkéntes  elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a  megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

7.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az üzenetküldő felhasználók esetében az  adatkezelés a fent hivatkozott üzenetküldő felületen feltüntetett, kitöltendő személyes adatok és  elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által az üzenetben (ideértve az e-mail üzenetet is)  esetlegesen közölt további adatait érinti.

Az adatok köre:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • telefonszám.

A Felhasználó által az üzenetben (e-mail-ben) esetlegesen közölt további adatai tekintetében  Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak  fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem  kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot  Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

7.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó  számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként megadott személyes  adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással kapcsolatos szolgáltatásai  igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

 • üzenetküldés az üzenetküldő felületen („Kapcsolat” oldal),
 • e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),
 • a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 48 órán  belül teljesít,
 • Felhasználó komplexebb igényét tartalmazó üzenete esetén az igényének telefonon történő  megválaszolása.

7.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek  megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet  megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet  megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az  információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az  információcsere befejeztével, illetve azi igény teljesítésével törli Adatkezelő az adatokat.

7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési  listán, az információcsere időtartamának végéig.

8. Adatkezelési listák

8.1. Információtechnológiai adatkezeléshez kapcsolódó listák: a Felhasználók – 6. pontban  felsorolt – böngészési szokásaira utaló adatait tartalmazó anonim listák, illetve a böngészés ideje  alatt az aktuálisan böngésző Felhasználók eszközeinek IP-címeit nyilvántartó ideiglenes lista,  kizárólag Adatkezelő információs rendszerében vezetve. Utóbbi listán csak a böngészés idejének  végéig történik adatkezelés. (A többi adat Felhasználó eszközén kerül tárolásra, azokról  Adatkezelő saját birtokában listát nem vezet.)

8.2. Üzenetváltáshoz vezetett lista: a webhelyen található elérhetőség használatával üzenetet  küldő felhasználók – 7. pontban felsorolt – adatait tartalmazó lista, mely a folyamatban lévő  információcserével érintettek adatait tartalmazza, kizárólag az információcsere időtartamáig. Az  információcsere végeztével az érintett adatai törlésre kerülnek a listáról.

8.3. Adattovábbítási nyilvántartás: Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése,  valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza  az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és  címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést  előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

8.4. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy  feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás. Tartalmazza az  incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és  számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett  intézkedéseket, valamint – törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén – az  adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

8.5. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtak szerint – külön listák  formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében tárolja  az adatokat.

9. Adatkezelés időtartama

9.1. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az adatkezelés  célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart. Az Adatkezelő az érintett Felhasználó  adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy Felhasználó hozzájárulásának  visszavonásáig illetve az érintett Felhasználó kérésére történő törlésig kezeli.

9.2. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, törlési kérelem teljesítéséig, a  vonatkozó esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés.  Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az  adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően  is és teljes körűen is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és feldolgozásáig –  melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül elvégez – tart az  adatkezelés időtartama. Felhasználó a fentebb vázolt tiltakozását vagy kérelmeit megküldheti e-  mail útján is bármikor, az dpo@busz.hu e-mail címre eljuttatott írásbeli  kérelmével. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a  Felhasználó a webhely használatával összefüggésben Adatkezelőnek megadott és  Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata  nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását.

10. Adatok tárolásának módja

10.1. Adatkezelő külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban,  informatikai rendszerében tárolja az adatokat.

11. Adatok törlése, az adatkezelés korlátozása

11.1. Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatok törlésre kerülnek Felhasználó  ezen irányú kérelmének beérkezését követő 10 munkanapon belül, beleértve a már átadott  adatok új adatkezelőnél történő törlését is (feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki).

11.2. Törlés helyett Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha a Felhasználó ezt kéri,  vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a  Felhasználó jogos érdekeit. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a  tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme  érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

11.3. Továbbá Adatkezelő törli a személyes adatot, ha

 • kezelése jogellenes,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek  nincs más jogalapja;
 • a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a  törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott  határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

12. Adattovábbítás

12.1. Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

12.2. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

12.3. Adatkezelő az adattovábbításokról adattovábbítási nyilvántartást vezet.

13. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

13.1. Informatikai adatfeldolgozás

13.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely  által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

13.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Rövidített név: Tárhely.Eu Kft.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-909968
 • Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X.em. 241.
 • Postacím: 1538 Budapest Pf.: 510
 • E-mail: gdpr@tarhely.eu
 • Webhely: https://tarhely.eu

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

Marosi Gergő ev.

 • Nyilvántartási szám: 51920212
 • Adószám: 68559126-1-31
 • Székhely: 2500 Esztergom, Gizella királyné utca 24.
 • E-mail: dpo@adatbarat.hu

egyéni vállalkozót, mint adatvédelmi tisztviselő és IT rendszergazda (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

13.1.3. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja  szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő – a Felhasználó erről való előzetes tájékoztatása  mellett – adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató megismerését  követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan – fenti fejezetekben  meghatározottak szerint bármelyik hozzájárulási módon – megadott hozzájárulásával önként  hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.

13.1.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen  tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

13.1.5. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett működésének  biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és az azon biztosított  szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

13.1.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket  érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési  időtartamokkal.

13.1.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez  szükséges technikai műveleteket jelenti.

13.2. Sütik alkalmazásával kapcsolatos adatfeldolgozás

13.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely  által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

13.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe:

GOOGLE INC.  

 • Rövidített név: GOOGLE INC.
 • Cégjegyzékszám: 20031277465
 • Adószám: 20031277465
 • Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US
 • Telephely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US
 • Postacím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US
 • Telefon: –
 • E-mail: nem elérhető
 • Webhely: https://www.google.hu/

gazdasági társaságot, mint az online látogatáselemző eszközök szolgáltatóját (a  továbbiakban: Adatfeldolgozó).

13.2.3. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja  szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő – a Felhasználó erről való előzetes tájékoztatása  mellett – adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató megismerését  követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan – 6. fejezetben  meghatározott módon – megadott hozzájárulásával a megfelelő tájékoztatás mellett önként  hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.

13.2.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen  tájékoztató 6. fejezetében megjelölt adatokat érinti.

13.2.5. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett működésének  biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és az azon biztosított  szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján,  valamint a 6. fejezetben megjelölt külső szolgáltatók eszközeinek használatával a webhely  látogatási adatainak mérése, látogatáselemzés lehetővé tétele Adatkezelő számára.

13.2.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztató 6. fejezetében írt  adatkezelési időtartamokkal.

13.2.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez  és a webhely látogatási adatainak méréséhez, látogatáselemzéshez szükséges technikai  műveleteket jelenti.

13.3. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

13.4. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.

13.5. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

14. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

14.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó  általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által  feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az  Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az  esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására  megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az  adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem  nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes  adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől  számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az adatkezelő az  adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 15. fejezet szerint).

14.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,  általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben  használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az  adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,  melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.  Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult  arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti  közvetlen továbbítását.

14.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet  Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy  hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy  kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –  kiegészítését.

14.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes  adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az  Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok  pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok  felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az  érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez  esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az  adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Minden Felhasználónak joga van ahhoz, hogy megtagadja vagy megtiltsa név- és  lakcímadatainak, elérhetőségeinek üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen  üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, a  hírlevelek küldésére történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek átadását, továbbá  kérje személyes adatainak egyéb korlátozását, az Adatkezelő birtokában lévő valamennyi vagy  meghatározott célú listán történő kezelésének megszüntetését, beleértve a harmadik személy  részére átadott adatokat is. Adatkezelő a törlést a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon  belül végrehajtja, majd további 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintett Felhasználót  kérésének teljesítéséről.

14.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Adatkezelő a személyes adatot törli,  ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más  módon kezelték;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az  adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az  adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő  adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások  kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni  köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az  észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy  tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban  forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve  másodpéldányának törlését.  Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá  mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés  mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A  Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

14.6. Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos  okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése  ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az  adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja,  hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget  élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

15. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

15.1. A 14. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja  Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen  ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás  nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

15.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított  egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve  az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a  kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő  meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem  kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett  Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg  Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

15.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán,  késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül  tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett  Felhasználó panaszt nyújthat be a 17. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott  írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

15.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti  kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert  a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek  megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,  további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk  nyújtását kérheti.

Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 1.1. pontban feltüntetett címére, e-mailben  az dpo@busz.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak  akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail  címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül  hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell  tekinteni.

16. Adatvédelem, adatbiztonság

16.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az  adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási  szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok  érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,  megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a  véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó  hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

16.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások  feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva  anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

16.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése  érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és  ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

16.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ,  mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek  megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként  elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott  – jelen webhelyen folytatott tevékenységének folytatásában feladatokat ellátó – alkalmazottai  férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a  vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

17. Jogérvényesítés

17.1. Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény, a GDPR és az Infotv. alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti  Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 1 391 1400
 • Fax: +36 1 391 1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per  elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2019.02.13.

INFINITOURS KFT.

Kérdése van?
Árajánlatkérés